Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok

W dniu 7 marca w siedzibie OSP Zabrodzie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze podczas którego podsumowano 2019 rok oraz przedstawiono plan działania na rok 2020.

W zebraniu poza członkami jednostki udział wzięli:

 • Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP – gen brygadier Wiesław Leśniakiewicz
 • Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Joanna Bala
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie mł. bryg. mgr inż. Krzyżański Marek
 • Przewodnicząca Rady Gminy w Zabrodziu – Sylwia Maria Marciszewska
 • Wójt Gminy Zabrodzie – Krzysztof Jezierski
 • Prezes OSP Słopsk Janusz Marian Pakuła
 • Sołtys wsi Zabrodzie – Jan Raniewicz
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu – Małgorzata Wiśniewska

 

Przewodniczącym zebranie wybrany został Prezes OSP Zabrodzie Przemysław Raniewicz, który po przywitaniu przybyłych gości oraz druhów poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych członków jednostki.

 

Jako pierwszy sprawozdanie z działalności jednostki odczytał Prezes OSP Zabrodzie dh Przemysław Raniewicz w sprawozdaniu podsumowano działalność jednostki w 2019 roku. Jednostka skupia obecnie w swoich szeregach 28 członków zwyczajnych, 3 honorowych oraz 1 wspierającego.

 

W 2019 roku druhowie brali udział w takich uroczystościach jak:

 • Udział w uroczystościach kościelnych z okazji świąt wielkanocnych
 • Pomoc w budowie ołtarza na Boże Ciało
 • Udział w uroczystościach z okazji 11 listopada
 • Orszak Trzech Króli

 

W zakresie działań prewencyjnych w 2019 roku zamieszczano informacji na temat zachowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz promowano na stronie internetowej OSP Zabrodzie akcje:

 • Nie dla czadu
 • Stop wypalaniu traw na Mazowszu
 • Korytarz życia
 • Spokrewnieni służbą
 • Akcja świeć przykładem – noszenie odblasków

W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

Dotacja – WFOŚiGW 33 500,00 zł

Kamera Flir K45 w walizce, retraktor, 2 baterie, ładowarka stołowa, dodatkowy kabel do ładowania w samochodzie

Piła szablasta Millwaukee 18V  M18 FSX-OX

Wiertarko-wkretarka udarowa Millwaukee 18V M18FPD2-502X 135Nm

Narzędzia umieszone w walizkach, które można z sobą złączyć, 2 akumulatory + dodatkowo ładowarka samochodowa

Drabina teleskopowa 4.4m Telemaster  szt. 1

Prądownica wysokociśnieniowa TIPSA BLUE DEVIL 1560 Wodno-Pianowa z nasadką piany ciężkiej kpl. 1

Prądownica BlueDevil 3012 szt. 1

Dotacja – FSUSR – 20 000,00 zł

Wąż 42-20 ŁA – 4 szt

Latarka Surviwor z ładowarką

Latarka Sirviwor bez ładowarki

Buty STRAŻAK – 4 pary

Rękawice strażackie FHR 001 S – 6 szt

Kominiarka strażacka NOMEX (podwójna 6  szt

Klucz do hydrantu naziemnego 2 szt.

Tłumica gumowa ze stylem aluminiowym składanym – 4 szt.

Koszrówka Ribstop spodnie bluza czapeczka – 7 kpl

Buty WZ428 – 5 par

HT-KM KombiNarzędzie podkrzesywarka

Przedłużka wysięgnika, carbon 1m

Przedłużacz

Paratech

Rękawice techniczne SEIZ Mechanic 185 – 15 par

Spodnie same Ribstop – 5 par

Dotacja MSWiA – 5000+ – 10 000,00 zł

Bluza sportowa 25 szt – Zamówienie nr 1 

Namiot expressowy 4×8

Sprzęt nagłaśniający

Dotacja PZU POMOC TO MOC – 25 000,00 zł

STIHL TS 700    

STIHL MS 201 TC-M  

Pompa szlamowa EVAK 50EUB-5.20NS 500l/min

Peli 9430 C RALS 6 LED   

Zestaw podpór PT-1200 z torbą   

 

Z dotacji otrzymanej w ramach KSRG w wysokości 10 000,00 zł. zrealizowano remont pomieszczeń socjalnych wraz z wymiana oświetlenia.

 

W zakresie działalności kulturalnej, wychowawczej i sportowej druhowie brali udział w:

 • Pokazy sprzętu oraz zapoznanie z zadaniami jakie realizują strażacy podczas spotkań z uczniami w Zabrodziu.
 • Wizyty w Szkołach – pokazy z zakresu pierwszej pomocy
 • Pomoc w organizacji eliminacji gminnych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 

Inne działania zrealizowane przez druhów OSP Zabrodzie w 2017 roku:

 • Zabezpieczenie biegu Norwidowskiego
 • Zabezpieczenie biegu przez wrzosowiska
 • Udział w imprezie plenerowej Jagodowe Żniwa

 

Kolejne sprawozdanie złożył Skarbnik OSP Zabrodzie dh Zbigniew Chudy.

Skarbnik przedstawił stan środków finansowych jednostki na początku i na koniec roku. W dalszej części przedstawił  wszystkie wpływy oraz wydatki w roku sprawozdawczym. Do ważniejszych zadań zrealizowanych w 2019 roku ze środków pozyskanych z zewnątrz należy zaliczyć:

 • Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony osobistej za łączna kwotę 90 909,45
 • Naprawa skrzyni biegów w MAN-ie 26 354,45

Następnie Skarbnik przedstawił plan finansowy na rok 2020 oraz plan wydatków w którym głównym punktem jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4. Poza zakupem nowego samochodu zaplanowane jest także uzupełnienie braków w środkach ochrony osobistej.

 

Kolejne sprawozdanie przedstawił Członek Komisji Rewizyjnej OSP Zabrodzie dh Zbigniew Górczak. W sprawozdaniu przedstawił zakres kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, która obejmowała:

 • realizacje zadań określonych statutem, wynikających z uchwał walnych zebrań, planów pracy, decyzji i wniosków Naczelnika OSP,
 • opłacanie składek członkowskich.
 • kontrole finansów jednostki,
 • stan zabezpieczenia sprzętu oraz siedziby jednostki,
 • prowadzenie dokumentacji operacyjnej przez Naczelnika
 • realizację zadań przez Gospodarza jednostki

Wobec braku zastrzeżeń Komisji do pracy Zarządu OSP, Komisja Rewizyjna OSP w Zabrodziu postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, co obecni członkowie przegłosowali jednomyślnie.

 

Następnie głos zabrał Naczelnik OSP Zabrodzie dh Marek Jeziórski, który przedstawił szczegółowo zakres działalności operacyjnej jednostki w roku ubiegłym.

OSP Zabrodzie w roku 2019 brało udział w 114 zdarzeniach z czego 66 zdarzeń dotyczyło pożarów zaś 40 miejscowych zagrożeń, do których zalicza się kolizję, wypadki, usuwanie powalonych drzew, usuwanie owadów, wypompowywanie wody. W roku 2019 jednostka pięciokrotnie dysponowana była do zdarzeń poza teren Gminy do takich miejscowości jak Ślubów czy Lucynów Duży.

W roku 2019 tak jak w latach ubiegłych druhowie biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych otrzymywali ekwiwalent za udział w działaniach w wysokości 15 zł za godzinę. W roku 2019 Gmina Zabrodzie wypłaciła członkom jednostki w ramach ekwiwalentu 12 502,50 zł z czego druhowie przekazali na rzecz jednostki 2 785,00 zł, co stanowi 22,28 % wypłaconych środków. Środki przekazywane dobrowolnie przez naszych członków na rzecz jednostki przeznaczone są na dopłatę do zakup środków ochrony osobistej oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego realizowanych z pozyskanych dotacji.

W dalszej części Naczelnik przedstawił ważniejsze zdarzenia w których jednostka brała udział w roku ubiegłym.

Na koniec Naczelnik przedstawił uchwały Zarządu w sprawie:

w sprawie nadania medali „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu

w sprawie nadania odznaczenia „STRAŻAK WZOROWY” członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu

 

Kolejnym punktem zebranie było przedstawienie przez Prezesa OSP Zabrodzie planu działalności jednostki na rok 2020, w którym niewątpliwie najważniejszym punktem do realizacji jest pozyskanie środków i zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4.

W zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska planuje się:

Prace konserwacyjne i porządkowe w strażnicy

Pogadanka na temat pierwszej pomocy dla młodzieży szkolnej

Udział w uroczystościach kościelnych i państwowych.

Montażu sprzętu na samochodach

W zakresie pozyskania/zakupu sprzętu pożarniczego:  

Uzupełnienie braków w drobnym sprzęcie pożarniczym

W zakresie pozyskania/zakupu umundurowania, środków ochrony osobistej:

Ubranie koszarowe – 4 szt.

Hełm – 4 szt.

Ubranie specjalne – 4 szt.

Rękawice strażackie – 4 par

Planowane inwestycje – remonty, w najbliższym czasie:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed garażami OSP

 

Kolejnym punktem zebranie był czas na dyskusje podczas której głos zabrali wszyscy zaproszeni goście.

Zaproszeni goście w trakcie swoich przemówień dziękowali zabranym druhom za ich zaangażowanie oraz trud wkładany w działalności społeczna służącą wszystkim mieszkańcom gminy jednocześnie życząc dalszych sukcesów i realizacji przedstawionych planów działania.

W trakcie dyskusji Wójt Gminy Zabrodzie oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zwrócili się z prośbą do członków jednostki aby rozważyli możliwość przekazania budynków i terenu na zasadach współwłasności dla Gminnego Ośrodka Kultury, co znacząca uprości działalność GOK w zakresie księgowym oraz pozwoli na wnioskowanie o dotacje na rozwój GOK.   

Po przemówieniach zaproszonych gości Prezes oraz Naczelnik OSP Zabrodzie podziękowali Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wójtowi Gminy Zabrodzie oraz Komendantowi PSP w Wyszkowie za pomoc w uzyskaniu tak dużej ilości dotacji w roku 2019, co nie było by możliwe bez ich wsparcia jednocześnie prosząc o pomoc w realizacji planów w roku 2020.

 

Następnie przystąpiono do przegłosowania  przedstawionych projektów uchwał:

Wszystkie uchwały podjęte zostały jednomyślnie przez przybyłych druhów.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zebranie zostało zakończone przez Prezesa OSP, a przybyłych druhów i gości zaproszono na poczęstunek.