Zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

W dniu 24 lutego w siedzibie OSP Zabrodzie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze podczas którego podsumowano miniony rok oraz przedstawiono plany na rok bieżący.

W zebraniu poza członkami jednostki udział wzięli:

 • Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie mł. bryg. mgr inż. Krzyżański Marek
 • Przewodniczący Rady Gminy w Zabrodziu – Janusz Marian Pakuła
 • Wójt Gminy Zabrodzie – Tadeusz Michalik
 • Sołtys wsi Zabrodzie – Jan Raniewicz

Przewodniczącym zebranie wybrany został Prezes OSP Zabrodzie Przemysław Raniewicz, który po przywitaniu przybyłych gości oraz druhów poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych członków jednostki.

Zebranie przebiegało zgodnie z przesłanym wszystkim druhom porządkiem, zgodnie z którym jako pierwszy sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes OSP Zabrodzie. 

W sprawozdaniu podsumowano działalność jednostki w 2017 roku. Jednostka skupia obecnie w swoich szeregach 27 członków zwyczajnych, 6 honorowych oraz 4 wspierających.

W 2017 roku druhowie brali udział w takich uroczystościach jak:

 • Udział w uroczystościach kościelnych z okazji świąt wielkanocnych
 • Udział w uroczystościach z okazji nawiedzeniem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Parafii Świętej Trójcy w Niegowie i Kicinach
 • Organizacja Gminnego Dnia Strażaka
 • Pomoc w budowie ołtarza na Boże Ciało
 • Udział w uroczystościach z okazji 11 listopada

W zakresie działań prewencyjnych w 2017 roku zamieszczano informacji na temat zachowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz promowano na stronie internetowej OSP Zabrodzie akcje:

 • Nie dla czadu
 • Stop wypalaniu traw na Mazowszu
 • Korytarz życia
 • Spokrewnienie krwią
 • Nie rób łaski noś odblaski
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018
 • Zamiast pomagać ofiarom wypadków, kręcą filmy. 

W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

 • Mundury strażacki 3 szt.
 • Buty z opinaczem 4 pary
 • Czapka rogatywka 2 szt.
 • Kurtka strażacka 2 szt.
 • Koszula strażacka 1 szt.
 • Dystynkcje do koszuli 20 szt.
 • Pas oficerski 1 szt.
 • Rękawiczki białe 1 para 1
 • Drabina nasadkowa 4 szt.
 • Linka strażacka 20 m 1 szt.
 • Hełm strażacki 3 szt.
 • Kołowrót ratowniczy 1 szt.
 • Buty strażackie 2 pary
 • Klucz do hydrantu podziemnego 1 szt.
 • Akumulator do motoroli 1 szt.
 • Pasy i klocki do stabilizacji głowy 2 szt.
 • Detektor prądu przemiennego 1 szt.
 • Bosak ze stylem składanym aluminiowym 1 szt.
 • Silnik do piły STIHL 1 szt.
 • Z dotacji otrzymanej w ramach KSRG w wysokości 7561,00zł. zrealizowano remont posadzki w boksach garażowych
 • W dniu 6 października podczas gali rozdania sprzętu przez WOŚP otrzymaliśmy nowego fantoma do nauki resuscytacji.

Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie:

 • Dokończono rozbudowę strażnicy, dokonując odbioru budynku oraz zamontowano kraty w oknach.

W zakresie działalności kulturalnej, wychowawczej i sportowej druhowie brali udział w:

 • Gminnym zbieraniu śmieci
 • Dniu Dziecka w DPS Gaj-Fiszor
 • Pogadankach wśród uczniów klas 1-3 w ramach akcji „Bezpieczny przejazd”
 • Pokazach sprzętu oraz zapoznaniu z zadaniami jakie realizują strażacy podczas spotkań z przedszkolakami z Adelina, Kicin i Zabrodziu.
 • Wizyta w Zespole Szkolnym w Zabrodziu i Dębinkach
 • Pomoc w organizacji eliminacji gminnych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • Inne działania zrealizowane przez druhów OSP Zabrodzie w 2017 roku:
 • Przygotowano lodowisko dla mieszkańców Gminy na działce Państwa Jakubowskich
 • Organizacja pokazów z zakresu Pierwszej Pomocy dla KRUS.
 • Szkolenie z pierwszej pomocy szkoły PASCAL
 • Zabezpieczenie rajdu Barbórka 2 grudnia Tor Modlin
 • Zabezpieczenie OFF-ROADOWEGO Dnia Chłopaka
 • Zabezpieczenie imprezy plenerowej JAGODOWE ŻNIWA
 • Zabezpieczenie planu zdjęciowego reklamy napoju Mezzo Mix przy współpracy z Medyk Rescu Team
 • Zgłoszenie lokalizacji paczkomatu Inpost na terenie OSP Zabrodzie
 • Podczas 26 finału WOŚP wystawiliśmy na Allegro koszulkę z autografami kierowców Rajdu Barbórka, która sprzedana została za 132,50 zł – dochód przekazany został na rzecz WOŚP

Kolejne sprawozdanie złożył Skarbnik OSP Zabrodzie dh Zbigniew Chudy.

Skarbnik przedstawił stan środków finansowych jednostki na początku i na koniec roku. W dalszej części przedstawił  wszystkie wpływy oraz wydatki w roku sprawozdawczym. Do ważniejszych zadań zrealizowanych w 2017 roku ze środków pozyskanych z zewnątrz należy zaliczyć:

 • Zakup silnika do pilarki 1500,00 zł
 • Remont posadzki 7561,00 zł
 • Buty z opinaczem 2106,99 zł
 • Zakup sprzętu rat-gaś 4000,00 zł
 • Zakup sprzętu rat-gaś 2357,35 zł

Następnie Skarbnik przedstawił plan finansowy na rok 2018 oraz plan wydatków w którym głównym punktem tak jak w roku ubiegłym jest zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4. Poza zakupem nowego samochodu zaplanowane jest także uzupełnienie braków w środkach ochrony osobistej.

Kolejne sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Zabrodzie dh Robert Kowalewski. W sprawozdaniu przedstawił zakres kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, która obejmowała:

 • realizacje zadań określonych statutem, wynikających z uchwał walnych zebrań, planów pracy, decyzji i wniosków Naczelnika OSP,
 • opłacanie składek członkowskich.
 • Zadania związane z realizacja przedsięwzięcia związanego z rozbudową strażnicy o jeden boks garażowy
 • kontrole finansów jednostki,
 • stan zabezpieczenia sprzętu oraz siedziby jednostki,
 • prowadzenie dokumentacji operacyjnej przez Naczelnika
 • realizację zadań przez Gospodarza jednostki

Wobec braku zastrzeżeń Komisji do pracy Zarządu OSP, Komisja Rewizyjna OSP w Zabrodziu postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, co obecni członkowie przegłosowali jednomyślnie.

Następnie głos zabrał Naczelnik OSP Zabrodzie dh Marek Jeziórski, który przedstawił szczegółowo zakres działalności operacyjnej jednostki w roku ubiegłym.

OSP Zabrodzie w roku 2017 brało udział w 70 zdarzeniach z czego 25 zdarzeń dotyczyło pożarów zaś 45 miejscowych zagrożeń, do których zalicza się kolizję, wypadki, usuwanie powalonych drzew, usuwanie owadów, wypompowywanie wody. W roku 2017 jednostka sześciokrotnie dysponowana była do zdarzeń poza teren Gminy do takich miejscowości jak Ślubów, Deskurów, Wyszków i Lucynów Duży. W 2017 roku druhowie z OSP Zabrodzie dwukrotnie nie wyjechali do zdarzenia z powodu braku w momencie zadysponowania kierowców.

W roku 2017 tak jak w latach ubiegłych druhowie biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych otrzymywali ekwiwalent za udział w działaniach w wysokości 15 zł za godzinę. W roku 2017 Gmina Zabrodzie wypłaciła członkom jednostki w ramach ekwiwalentu 9487,50 zł z czego druhowie przekazali na rzecz jednostki 3367,00 zł, co stanowi 35,5 % wypłaconych środków. Środki przekazywane dobrowolnie przez naszych członków na rzecz jednostki przeznaczone są na dopłatę do zakup środków ochrony osobistej oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego realizowanych z pozyskanych dotacji.

W dalszej części Naczelnik przedstawił ważniejsze zdarzenia w których jednostka brała udział w roku ubiegłym. Wśród zdarzeń omówiono zdarzenia poszukiwawcze, do których jednostka pięciokrotnie dysponowana była w 2017 roku, co potwierdza zasadność utrzymania przez jednostkę quada, który doskonale sprawdza się w tego typu działaniach. 

Na koniec Naczelnik przedstawił uchwały Zarządu w sprawie:

 • w sprawie nadania odznak „Za Wysługę Lat” członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu
 • w sprawie nadania medali „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu

Kolejnym punktem zebranie było przedstawienie przez Prezesa OSP Zabrodzie planu działalności jednostki na rok 2018, w którym niewątpliwie najważniejszym punktem do realizacji jest pozyskanie środków i zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4.

W zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska planuje się:

 • Montaż oświetlenia zewnętrznego na dobudowanym garażu
 • Prace konserwacyjne i porządkowe w strażnicy
 • Pogadanka na temat pierwszej pomocy dla młodzieży szkolnej
 • Udział w uroczystościach kościelnych i państwowych.
 • Montażu sprzętu na samochodach

W zakresie pozyskania/zakupu sprzętu pożarniczego:  

 • Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4
 • Uzupełnienie braków w drobnym sprzęcie pożarniczym

W zakresie pozyskania/zakupu umundurowania, środków ochrony osobistej:

 • Ubranie koszarowe – 2 szt.
 • Hełm – 2 szt.
 • Ubranie specjalne – 2 szt.
 • Rękawice strażackie – 4 par

Planowane inwestycje – remonty, w najbliższym czasie:

 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed garażami OSP

Kolejnym punktem zebranie był czas na dyskusje podczas której głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie mł. bryg. mgr inż. Krzyżański Marek, który podziękował druhom za ich zaangażowanie w działalność operacyjną.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zabrodzie – Tadeusz Michalik, który także podziękował wszystkim druhom za ich codzienne zaangażowanie w działalność operacyjną jednostki oraz działania realizowane na terenie Gminy skierowane do mieszkańców, a zwłaszcza tych najmłodszych, z którymi strażacy spotykają się podczas pogadanek w szkole oraz strażnicy.

Następnie przystąpiono do przegłosowania  przedstawionych projektów uchwał:

 • w sprawie: działalności organizacyjno-programowej
 • w sprawie: sporządzania sprawozdania finansowego według zasad obowiązujących dla jednostki mikro
 • w sprawie: przyjęcia Statutu OSP

Wszystkie uchwały podjęte zostały jednomyślnie przez przybyłych druhów.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zebranie zostało zakończone przez Prezesa OSP, a przybyłych druhów i gości zaproszono na poczęstunek.